Dine rettigheter

  Rettigheter for hørselshemmedeRettigheter i arbeidslivet

Å være i arbeid er for de aller fleste en viktig del av identiteten vår. De fleste mennesker med hørselshemming har arbeidsevne, altså kapasitet til å være i arbeidslivet i hel eller deltid. Dersom du er usikker, kan NAV hjelpe til å vurdere arbeidskapasiteten.

Inngangen til arbeidslivet er utfordrende for mange. Dersom man har en funksjonshemming som hørselshemming er det ofte enda vanskeligere. Når du søker på en jobb bør du vurdere om dette er en jobb du har forutsetninger for å klare. Først og fremst i lys av din utdannelse og øvrige kompetanse. For mennesker med hørselshemminger kan det også være nyttig å tenke gjennom om hørselshemmingen kan være en utfordring i arbeidssituasjonen.

Forbud mot å diskriminere ved ansettelse

Det er forbudt å diskriminere i en ansettelsesprosess på grunn av funksjonsnedsettelse. Arbeidsgiver kan legge vekt på faglige kvalifikasjoner, men som hovedregel ikke på funksjonsnedsettelse. I noen tilfeller kan det være saklig å legge vekt på eventuell funksjonshemming. For eksempel vil det gjerne regnes som saklig dersom yrket krever helseattest.

Tilrettelegging på jobben

Arbeidsmiljølovens § 4-6 slår fast at arbeidsgiver har en plikt til å foreta en rimelig individuell tilrettelegging, både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Det samme gjør Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12. Utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt til å gjøre det som er praktisk og økonomisk mulig for å sikre at du som arbeidssøker eller arbeidstaker med funksjonsnedsettelse får reelt like muligheter som ikke-funksjonshemmede. Les mer om dette på Unge rettigheter

NAVs tilretteleggingsgaranti

Formålet med denne ordningen er at den skal gi både arbeidstakere og arbeidsgivere en garanti for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølgning. NAV forplikter seg til å gjøre vedtak om støtte i form av tilskudd, hjelpemidler eller oppfølging innen en klar frist. Både du som arbeidstaker/arbeidssøker og bedrifter skal kunne benytte seg av muligheten til å få en forhåndsgaranti fra NAV for tilrettelegging og oppfølgning på arbeidsplass. Les om tilretteleggingsgaranti hos NAV. Se også oversikt over hjelpemiddelsentralene i fylkene. Fysisk og organisatorisk tilrettelegging Tilretteleggingstiltakene kan være fysiske endringer på arbeidsplassen, det kan for eksempel være fjerning installering og tilpasning av høreteknisk utstyr. Det kan også dreie seg om tilrettelegging eller endringer av organisatoriske forhold, som tilrettelegging av arbeidstid eller endring av arbeidsoppgaver.