Dine rettigheter

  Rettigheter for hørselshemmedeRettigheter til hjelpemidler

Hjelpemidler er ulike produkter som kan bidra til å gjøre hverdagen til mennesker med funksjonshemminger og kroniske sykdommer enklere. Det finnes mange ulike hjelpemidler som dekker mange ulike behov. Hjelpemidlene fås gjennom NAVs Hjelpemiddelsentraler i fylkene.

Lyttetekniske hjelpemidler

Lyttetekniske hjelpemidler gjør det lettere å høre det som blir sagt for eksempel på møterommet, i auditorium eller under samtale i støyende omgivelser. I tillegg til høreapparat er teleslynge, FM-utstyr og IR-anlegg lyttetekniske hjelpemidler. Disse hjelpemidlene skal forsterke lyden slik at det skal bli lettere å høre selv om det er et stykke avstand til lydkilden.

Les mer om ulike tekniske hjelpemidler på tilgjengeligstudietid.no

Søke på hjelpemidler

Du kan selv begrunne og sende inn søknad om hjelpemidler, men vanligvis er det en ergoterapeut, fysioterapeut, PP-tjenesten eller lege som hjelper til med å utforme søknaden. Lenke til søknadsskjema for hjelpemidler finnes på NAVs nettsider under Skjemaer i venstremenyen. Skjemaet heter "Søknad om hjelpemidler, tolkehjelp (ny bruker), lese- og sekretærhjelp og funksjonsassistent". Dette benyttes for å søke om alle typer hjelpemidler som lånes ut via hjelpemiddelsentralene.

Aktuelle tilbud fra NAV

Brukerpass er ingen rettighet, men et tilbud til deg som er en erfaren bruker og er motivert for å styre prosessene rundt hjelpemiddelformidlingen selv. Ordningen gir deg fleksibilitet innenfor de lover og regler som til enhver tid er gjeldende. Les mer om brukerpass på NAVs nettsider

Arbeidsavklaringspenger er sammenslåing av tidligere ytelsene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og midlertidig uførestønad og har som mål å skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV. Les mer om arbeidsavklaringspenger på NAVs nettsider

Sample image, aligned left

Sample image, aligned left

Sample image, aligned left