Dine rettigheter

  Rettigheter for hørselshemmedeRettigheter i utdanning

Det grunnlegende utdanningsprinsippet som gjelder i Norge er at alle skal ha de samme rettighetene til utdanning, uansett sosial status, kjønn, bakgrunn eller spesielle behov. For å avhjelpe konsekvensene av ulike funksjonshemminger kan mennesker med hørselshemming ha ulike rettigheter.

Opptak til høyere utdanning

Ordinær søknadsfrist til høyere utdanning er 15. April. 1. mars er søknadsfristen dersom du ønsker å søke på følgende kriterier:

    Tidlig svar: Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, og hvis du er studiekvalifisert innen 1. mars, kan du søke om tidlig opptak. Du kan blant annet søke på dette dersom du har behov for spesiell tilrettelegging på studiestedet, er i jobb eller er selvstendig næringsdrivende. Dersom du får innvilget tidlig opptak får du svaret fra studiestedet 20. Mai.
    Særskilt vurdering: Du kan be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.l.) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om særskilt vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak.
    Realkompetanse: Søkere som fyller 25 år eller mer i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse

Individuell tilrettelegging

Skolen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen skal likevel ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Dette står det om i universitets- og høgskolelovens § 4-3. Hvis du har behov for spesielt tilpasset studielitteratur, kan du lese om dette hos universell.no.

Det er ditt behov som er utgangspunktet for tilretteleggingen. Tilrettelegging kan for eksempel omfatte både fysiske forhold som tilgjengelighet til bygninger og pedagogiske tiltak som tilgjengelighet til undervisningsopplegg og eksamen. Vær oppmerksom på at kravet til tilrettelegging ikke er absolutt. Lærestedet kan la være å tilrettelegge for deg hvis det koster altfor mye eller hvis det fører til reduksjon av faglige krav. Her foretar studiestedet en helt konkret vurdering. Hvilke tilbud og ordninger som finnes for tilrettelegging kan variere mye fra lærested til lærested og det finnes ingen absolutte krav.

For mer informasjon om tilrettelegging i høyere utdanning se Tilgjengelig studietid